ALV VNF

redactie VNFNieuws

VNF ALV ledenopkomst

VNF Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op zondag 12 maart a.s. De ALV wordt gehouden in Het Finse Huis in Rotterdam.
Programma
11.45 uur: Ontvangst met koffie/thee
12.00 uur: Algemene Leden Vergadering
13.30 uur: Hapjes en drankjes (aangeboden door VNF)
14:00 uur: Adriaan van der Hoeven lezing
15.30 uur: Sluiting

De agenda van de ALV is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 13 maart 2016
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2017
8. Bestuursverkiezing
9. Begroting 2017
10. Activiteitenplan 2017
11. Bezetting secretariaat
12. Informatie voor de leden en algemene informatie
13. Rondvraag
14. Sluiting